MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI THAY ĐỔI

Đừng nói, hãy hành động. Đừng tuyên bố, hãy cho họ thấy. Đừng hứa, hãy chứng minh.

TOP